nên đi Phượng Hoàng Cổ Trấn vào tháng mấy

nên đi Phượng Hoàng Cổ Trấn vào tháng mấy